Απαραίτητα Δικαιολογητικά


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση του ακινήτου:

1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
2. Άδεια οικοδομής ακινήτου (μαζί με τις όποιες προσθήκες ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων) και για τα ακίνητα προ του 1953, βεβαίωση μη κατοχής αδείας.
3. Κτηματολογικό διάγραμμα/απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
4. Φωτοτυπία (δύο όψεων) τελευταίου λογαριασμού ρεύματος.
5. Πρόσφατο ΕΝΦΙΑ ή Ε9 (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, όλων των συνιδιοκτητών).
6. Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που το ακίνητο μισθώνεται ή έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη). 
7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό. 
8. Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας.


ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την προέγκριση:

1.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Φωτοτυπία τελευταίου μηνιαίου αποκόμματος μισθοδοσίας, με σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη.

Φωτοτυπία δήλωσης εισοδήματος Ε3 (για ελεύθερους επαγγελματίες / έμπορους) και Ε3 & Ε5 (εταιριών στις οποίες πιθανόν να συμμετέχουν) δύο τελευταίων οικονομικών ετών.

Φωτοτυπία τελευταίου μηνιαίου αποκόμματος σύνταξης. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται το τελευταίο απόκομμα ζητάμε ένα παλαιότερο μαζί με φωτοτυπία ενημερωμένου βιβλιαρίου καταθέσεων της μηνιαίας καταβολής της σύνταξης.

 

2. Φωτοτυπία εντύπου περιγραφής μισθωμάτων ακινήτων Ε2, εφόσον εκμισθώνονται ακίνητα, δύο τελευταίων οικονομικών ετών.