Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ


Η PARTNERS συνεργάζεται με την PROFESSIONAL CONSULTANT η ενασχόληση της οποίας με τα επιδοτούμενα προγράμματα ξεκίνησε από την «πλευρά» του ελεγκτή και του συντονιστή έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ενδιάμεσων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.


Από το 2010 αποτελεί τον σύμβουλο των επιχειρήσεων αφού συστηματοποίησε τις σχετικές, με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υπηρεσίες.


Παράλληλα, από το 2003 συμμετείχε ως αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων προς συγχρηματοδότηση, ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων διαχείρισης.


Η εταιρία μας, σε συνεργασία με την Professional Consultant, παρέχει:

  • την άμεση Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την ανακοίνωση νέων προγραμμάτων και εργαλείων
  • τον Σχεδιασμό της αίτησης ενίσχυσης της επιχείρησης για την υποβολή της σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • την Αξιολόγηση της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
  • την Βελτίωση της αξιολογούμενης πρότασης με προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου
  • την Υποβολή της επενδυτικής πρότασης σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή στον αρμόδιο φορέα
  • την Διαχείριση, Παρακολούθηση και Υποστήριξη της επενδυτικής πρότασης, σε όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των προγραμμάτων, έως την τελευταία εκταμίευση.